Początek

W 1936 roku, Dekretem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego utworzono Rejon Umocniony Hel. Od tego czasu koniec Półwyspu Heskiego tak jak inne, niemal wszystkie tereny (prócz miasta) zostały zamknięte dla realizacji potrzeb obronnych.

Nim Helski Cypel, jedno z najcenniejszych krajobrazowo i przyrodniczo miejsc udostępniono osobom cywilnym jego tereny z dniem 5 stycznia 1978 roku stały się obszarem Nadmorskiego Parku Krajobrazowego [1] a w roku wejścia do Unii Europejskiej także obszarami ochrony siedlisk (PLH 220032) i ptaków (PLB220005) unijnego systemu Natura 2000. Dodatkową ochronę, dla przyrody Helskiego Cypla lokalnym prawem ustanowiła Rady Miasta w dn. 29.10.2008 tworząc Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Helski Cypel”. Natomiast wody okalające południowy brzeg Helski Cypel w dniu 5 stycznia 2010 roku zyskały dodatkową ochronę decyzją Ministra Środowiska jako bałtycki obszar chroniony systemu BSPA HELCOM (ID 84). W 2011 roku Sejmik Województwa Pomorskiego ustalił listę zakazów obowiązujących w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Sposób podejścia do eksploatacji, zarządzania i ochrony szczególnych walorów przyrodniczych tego obszaru określa także zaktualizowana w 2013 roku ustawa Prawo Wodne, będąca implementacją zapisów Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej UE z roku 2008.

Obecnie Urząd Morski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku przygotowują zapisy projektów planów ochrony dla obu unijnych obszarów Natura 2000. Trwają konsultacje społeczne.

W międzyczasie, od roku, w którym udostępniono Helski Cypel dla zwiedzających zaobserwowano rosnące przejawy szkodliwej dla przyrody antropopresji. Postępowała dewastacja siedlisk wydmowych, krajobrazu, rosły zakłócenia dla fauny. Chcąc pogodzić konieczności ochronne dla tego unikatowego miejsca z oczekiwaniami ludzi mających potrzebę podziwiania uroków środowiska naturalnego z uszanowaniem dla jego przyrodniczej i historycznej spuścizny, przystąpiono do opracowywania projektów regulujących ruch turystyczny. Pierwszymi stały się te, które nawiązywały do tradycji militarnej obrony tego skrawka Polski. Krok za nimi podążały, społecznie trudniejsze - przyrodnicze.

Opis idei właściwego spożytkowania atutów miejsca rozpoczął zapis wstępnych założeń projektu „CYPEL” z 1999 roku, który modyfikowany do wersji nr 7 w 2010 roku, rezultacie przeprowadzonej Kampanii - Helski Cypel, przybrał uzgodnioną społecznie formę pt. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk Cypla Helskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego”. Projekt nie uzyskał jednak stosownego do potrzeb dofinansowania. W końcu, przy okrojonej części zamierzeń inwestycyjnych, został on podzielony na dwa niezależne etapy. Pierwszym była budowa pomostów spacerowych , drugim – „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”

W kolejnych katalogach relacjonujemy przeszłe i aktualne zdarzenia wpływające na stan środowiska naturalnego Helskiego Cypla. 

 

[1] Uchwała Nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz. U. WRN w Gdańsku z 1978 r. Nr 1 poz. 3)


<<< Powrót do kalendarium