Kampania społeczna Helski Cypel

Podjęto kampanię społeczną na rzecz zrównoważonego użytkowania Helskiego Cypela polegającą m.in. na cyklu spotkań uzgadniających zakres prac niezbędnych dla ochrony przyrodniczych walorów tego miejsca i potrzeb pro-turytycznych. Omówiono m.in. problemy

  1. Zaprojektowania i wydzielenia szlaków dla komunikacji pieszej.

  2. Kształtowania pro-przyrodniczego wykorzystania terenu z uwzględnieniem istniejących zabytków historycznych.

  3. Grodzenia miejsc przyrodniczych, które wymagają regeneracji albo narażonych na antropopresję. 

  4. Powstrzymania wydeptywania ściółki i traw, konieczność zainstalowanie sanitariatów oraz otoczenie wydmy płotkiem leśnym.

  5. Stworzenia infrastruktury informacyjnej i edukacyjnej będącymi narzędziem skutecznej ochrony przyrodniczej.

  6. Modernizacji szlaku komunikacyjnych i renaturalizacja odcinków wydmy.

  7. Budowy kładek spacerowych na wydmach.

  8. Regulacji w ruchu kołowym

Kierowano się zasadą, że w przypadku dużego potoku osób zwiedzających, powinny one mieć możliwość komfortowego przejścia szlaku i podziwiania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Helskiego Cypla. Uznano jednocześnie za konieczne, takie zorganizowanie przestrzeni oraz infrastruktury, która będzie odwodziła wizytujące ją osób od form rekreacji stacjonarnej.

Pierwsza próbą praktycznych działań na rzecz ochrony Helskiego Cypla było złożenie wniosku do CKPŚ o sfinansowanie projektu pt. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk Cypla Helskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” 

Z częścią merytoryczną projektu można zapoznać się po kliknięciu.

Na początku projekt uzyskał negatywna ocenę merytoryczną, co poskutkowało złożeniem odwołań i protestu. Wydarzenia te znalazły wydźwięk w opinii publicznej. Szerzej można przeczytać o tym tutaj: [link - kliknij]. Po pozytywnym rozpatrzeniu protestu i przyjęciu dodatkowych uzupełnień i wyjaśnień do treści wniosku, projekt otrzymał pozytywna ocenę merytoryczna w ramach procedury odwoławczej o został umieszczony na liście rezerwowej.

Ostatecznie projekt nie uzyskał akceptacji źródła finansującego, którego recenzenci zaakceptowali wszelkie zaplanowane w nim działania z zakresu rewitalizacji siedliska oraz jego ochrony, natomiast odrzucili założenia w części dotyczącej planów inwestycji infrastrukturalnych.

Ważnym finalnym aspektem kampanii było graficzne opracowanie przedsięwzięć projektu i architektonicznych planów i inwestycji których zrealizowanie przewidywano w przyszłości. 

Aby zapoznać się z wizualizacją projektu kliknij link.


<<< Powrót do kalendarium