Konferencja kampanii o Helski Cypel

Helski Cypel to część chronionych obszarów przyrodniczych systemu Natura 2000 Unii Europejskiej (PLH 20032 i PLB 220005), część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz systemu Bałtyckich Obszarów Chronionych Komisji Helsińskiej (BSPA HELCOM).

W okresie od marca do czerwca 2010r. czterokrotnie odbyły się spotkania warsztatowe na rzecz ochrony przyrodniczych walorów końca Półwyspu Helskiego. Realizatorem projektu, finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, była Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. U podstaw jego podjęcia legło przeświadczenie, że brak dialogu pomiędzy obecnymi i potencjalnymi użytkownikami tego obszaru oraz uchylanie się od odpowiedzialności za obecny jego stan grozi utratą unikatowych atutów przyrodniczych, które teren ten posiada. Miejscem narad była Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz helska szkoła.

W dniu 12 października 2010r. zorganizowano konferencje podsumowującą dorobek społecznej dyskusji nad perspektywą zagospodarowania obszaru Helskiego Cypla (program konferencji).

Problem nie jest nowy. Pierwsza studyjna wizja lokalna władz administracyjnych województwa, starostwa oraz helskich instytucji i organizacji na Helskim Cyplu miała miejsce jeszcze we wrześniu 2003r. Czas rezygnacji z funkcji militarnych tego obszaru zbliżał się. Niefrasobliwie otworzenie obszaru na niekontrolowaną turystyczną penetrację groziło, że z każdym rokiem miejsce to będzie traciło swoje walory przyrodnicze. Posiadając niezwykłe krajobrazowe atuty oraz bogactwo zabytków militarnych Cypel stał się magnesem dla rekreacyjnej i edukacyjnej turystyki, a także deweloperów. Będąc obszarem o skomplikowanym statusie administracyjnym wymagał porozumienia co najmniej kilku publicznych instytucji dla stworzenia możliwości racjonalnego nim zarządzania i ochrony.

Z danych Stacji Morskiej IOUG wynika, że w każdym sezonie wakacyjnym na Helskim Cyplu można spodziewać się ponad 300 tysięcy osób a cenne przyrodniczo miejsca są pozbawione stosownych zabezpieczeń przed żywiołową obecnością ludzi, która skutkuje degradacją chronionych prawem siedlisk, w szczególności wydm szarych.

Wstępem dla znalezienia rozwiązania narastających problemów stały się w/w warsztaty. W spotkaniach brało udział około 20 przedstawicieli instytucji, których zakres kompetencji wiązał się z problematyką zarządzania walorami przyrodniczymi i kulturowymi Cypla Helskiego. Do najaktywniejszych uczestników spotkań należały: Lasy Państwowe, Nadmorski Park Krajobrazowy, Urząd Miasta Helu, Urząd Morski w Gdyni, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia Przyjaciele Helu, Eko-Unia, WWF Polska, Grupa Badawcza Ptaków Morskich „Kuling” i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Obecni byli także służący radą specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Efektem warsztatów było powstanie wstępnego zarysu projektu, na którego realizację w lipcu 2010r., w ramach piątej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został złożony wniosek o dofinansowanie jego realizacji. Zaplanowane w projekcie działania mają zniwelować niekontrolowaną antropopresję na siedliska i korzystające z nich gatunki.

Rolę głównego realizatora projektu pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk Cypla Helskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” przyjęła Gmina Miasto Hel. Partnerską pomoc zadeklarowały: Urząd Morski w Gdyni, Nadleśnictwo Wejherowo - Lasy Państwowe, Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Jeśli projekt uzyska wsparcie finansowe, wytyczone zostaną neutralne dla walorów przyrodniczych szlaki komunikacyjne, wybudowane pomosty odsuwające ruch od szczególnie narażonego na antropopresję końca półwyspowego cypla, zmodernizowany zostanie były obiekt wojskowy na cele wspomagające ochronę przyrody, zainstalowany dozór TV i uruchomione patrole terenu.


<<< Powrót do rozdziału ,,Kampania projektu"