Kampania Helski Cypel – opis założeń i celów projektu

Opis projektu. - Projekt miał na celu wzbudzenie społecznego dialogu i między-instytucjonalną wymianę opinii na rzecz poszukiwania sposobów zrównoważonego przyrodniczo zagospodarowania i użytkowania terenów cypla Półwyspu Helskiego (części obszaru PLH 220032 i PLB 220005 systemu Natura 2000, części Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i akwenu sieci BSPA HELCOM). Osią kampanii były:

  1. cykl warsztatów dotyczących zasad zrównoważonego zagospodarowania i użytkowania terenu cypla z priorytetowym uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody.
    Działania uzupełniającym stanowiły odpowiednio:

  2. rozpowszechnianie informacji o istnieniu tego unikatowego elementu polskiej przyrody oraz antropogenicznych zagrożeniach dla trwałości jego walorów przyrodniczych (kampania informacyjna w mediach, materiały promujące Cypel Helski);

  3. upowszechnianie informacji o wnioskach uzgodnionych w ramach przeprowadzonych warsztatów, poprzez wydanie i emisję broszury zawierającej wstępny plan zagospodarowania przestrzennego terenu Cypla oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej postanowienia i wyniki pracy zespołu podczas warsztatów.

Program przedsięwzięcia obejmował:
W ramach pierwszych warsztatów: cykl prezentacji przeznaczonych na temat walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych Cypla i Półwyspu Helskiego, sytuacji prawnej tego miejsca (obowiązujących form ochrony, form własności, istniejących planów zarządzania itp.), problemu nadmiernej antropopresji, metod prowadzenia i promowania zrównoważonych form pro-przyrodniczej turystyki.

  • prace warsztatowe: opracowanie „mapy zasobów i potrzeb” Cypla oraz uzgodnienie scenariusza dla koncepcji planu zagospodarowania i zarządzania.

  • opracowanie i wydanie broszury (1 000 egz.) i innych materiałów (pocztówka, kalendarz) prezentujących przedmiot ochrony oraz wyniki prac warsztatowych w formie drukowanej (przekazanie do instytucji i organizacji, których przedstawiciele brali udział w warsztatach) oraz zamieszczenie jej treści na stronach internetowych zainteresowanych instytucji i organizacji (w tym FRUG i SMIOUG).

  • zorganizowanie konferencji mającej na celu przedstawienie wyników prac opinii publicznej (via media) oraz instytucjom, których zakres kompetencji wiąże się z problematyką zarządzania walorami przyrodniczymi i kulturowymi tego fragmentu terytorium RP.

Celem długofalowym projektu było zachowanie wartości przyrodniczych i historycznych Cypla Helskiego poprzez opracowanie koncepcji planu zagospodarowania. W wyniku przeprowadzonych warsztatów, rozmów i dyskusji powstać miał wspólny plan działania dotyczący obszaru Cypla oraz plan zagospodarowania tego obszaru zgodny z założeniami i celami poszczególnych instytucji i jednostek zainteresowanych powyższym tematem. Celem nadrzędnym realizowanego projektu było osiągnięcie porozumienia pomiędzy powyższymi instytucjami i sporządzenie realnego do wykonania planu mającego na celu ratowanie obszarów Cypla przed dalszą degradacją.

Projekt finansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


<<< Powrót do rozdziału ,,Kampania projektu"