Dostawa i montaż systemu kamer CCTV do łodzi rybackich

 

Termin składania ofert

do dnia 20.09.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bartlomiej.arciszewski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Arciszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 092 215

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu kamer do monitoringu przyłowu wraz z ich montażem na dwóch jednostkach pływających

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Cel zamówienia

Testowanie i propagowanie stosowania kamer monitorujących przyłów ptaków i ssaków morskich w rybołówstwie przybrzeżnym ,  podczas połowu sieciami skrzelowymi, hakami lub pułapkowymi.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 1.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przyjazdu, noclegu i wyżywienia (diet) w związku z przyjazdem do miejsca montażu i uruchomienia oraz szkolenia z obsługi systemu monitoringu jak również podczas transportu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyborze wykonawcy w ciągu czternastu dni zostanie podpisana umowa. Kolejne trzydzieści dni pozostawia się wykonawcy na  realizację zamówienia.

Umowa będzie obowiązywać przez okres realizacji zamówienia i gwarancji, tj. minimum 24 miesiące

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga posiadanie przez oferenta doświadczenia tj. realizacji przynajmniej trzech dostaw systemu zewnętrznego monitoringu wideo.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Potwierdzeniem posiadanego doświadczenia będzie oświadczenie oferenta ze wskazaniem nazw podmiotów na rzecz których oferent zrealizował dostawy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru wykonawcy to

  1. 70% cena (c)
  2. Gwarancja minimum 12 miesiące (b):

Liczba miesięcy udzielonej gwarancji na funkcjonowanie systemu monitoringu

liczba miesięcy Liczba punktów(b)
24 20
36 30

 

R =  cmin / cof * 70% + b

cmin – Najniższa złożona oferta

cof – Oceniana oferta

R – Liczba uzyskanych punktów (max. 100)