Przeprowadzenie sekcji zwłok w celu wykonania badań pośmiertnych ssaków morskich znalezionych na polskim wybrzeżu

Conducting marine mammals dissections aimed at full post-mortem examinations of marine mammals stranded on the Polish coast (English version in link)

Termin składania ofert

do dnia 22.10.2019

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail

wojciech.gorski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 889 940

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie sekcji zwłok 30 ssaków morskich pozyskanych z polskiego wybrzeża wraz z pełną dokumentacją oraz pobór i zabezpieczenie materiału biologicznego dla dalszych pośmiertnych analiz kondycji zdrowotnej populacji.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Cel zamówienia

Celem przeprowadzenia sekcji zwłok jest dokonanie analizy morfometrycznej i biologicznej pozyskanych osobników oraz pobór próbek tkanek do dalszych  analiz pośmiertnych ssaków morskich, służących zdiagnozowaniu przyczyn śmierci oraz dokonaniu oceny kondycji zdrowotnej populacji gatunków żyjących w Morzu Bałtyckim.

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań i obowiązków wybranych Wykonawców:

– przeprowadzenie oględzin zewnętrznych i dokonanie pomiarów morfometrycznych

– oględziny i opis stanu narządów wewnętrznych

– pobór próbek tkanek do dalszych analiz

– segregacja i opis próbek

– zabezpieczenie pobranych próbek

– ocena wieku badanych fok

– przeprowadzenie badań na obecność pasożytów

– wykonanie raportu z sekcji

– wykonanie dokumentacji fotograficznej

Do przeprowadzenia sekcji przewidziane są 3 osoby. Dopuszczalne jest składanie ofert indywidualnych oraz zespołowo. Z pośród wszystkich nadesłanych ofert indywidualnych (3 najlepszych) lub zespołowych wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Sekcje zostaną przeprowadzone w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Zleceniodawca nie zapewnia transportu, ani wyżywienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyborze wykonawcy/ów w ciągu czternastu dni zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie sekcji zwłok.

Sekcje będą trwały od 5 do 7 listopada 2019r.

Wiedza i doświadczenie

– wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych (zootechnik, oceanograf, biolog morza, weterynarz itp.)

– doświadczenie w przeprowadzaniu sekcji zwłok ssaków morskich

– wiedza z zakresu biologii ssaków morskich Morza Bałtyckiego

– doświadczenie i biegłość w sporządzaniu raportów sekcyjnych

– podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii ssaków morskich

Dodatkowe warunki

– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym

– znajomość języka angielskiego specjalistycznego

– umiejętność obsługi mikroskopów oraz binokularów- umiejętność pracy w zespole

– umiejętność organizacji pracy

– znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym

– odporność na uciążliwe warunki pracy

– znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami chirurgicznymi

– znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny w kontakcie z materiałem zakaźnym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Potwierdzenie doświadczenia w przeprowadzaniu sekcji zwłok ssaków morskich (głównie fok) od przełożonego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

  1. Cena(za jednego osobnika) – 70%

Obliczany wg wzoru:

C = Najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert/Cena ocenianej oferty

  1. Liczba przeprowadzonych sekcji (P) – 30%
Liczba przeprowadzonych sekcji Liczba punktów
1 1
2- 4 5
5 – 7 10
8 – 9 20
10 30

R = C*70 + P