OGŁOSZENIE

 

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” poszukuje osoby do wprowadzania danych o wypuszczanych fokach na stronie internetowej Stacji Morskiej oraz analizy danych i sporządzenia raportów dotyczących trasy migracji fok w oparciu o dane z nadajników satelitarnych uzyskane z platformy ARGOS.

Przedmiot zamówienia

 • Przygotowanie dwóch rocznych raportów z monitoringu tras migracyjnych fok (za rok 2021 i 2022) oraz jednego raportu końcowego za lata 2021 – 2023
 • Wprowadzanie danych o wypuszczanych fokach na stronę internetową Stacji Morskiej

Miejsce i sposób składania oferty

Pocztą na adres:

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański

ul. Morska 2

84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy złożyć ofertę:

michal.podgorski@ug.edu.pl

Termin składania ofert

Do dnia 23.01.2022 r.

Osoba do kontaktu

Michał Podgórski
tel: +48 58 675 08 36

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polegać będzie na analizie i opracowaniu danych uzyskanych z platformy ARGOS. Wykonawca otrzyma dostęp do danych z platformy po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Z platformy tej uzyskiwane są dane z transmiterów satelitarnych o położeniu fok, które przed wypuszczeniem na wolność zostały przyklejone do sierści. Po skończonej analizie danych stworzone zostaną 3 raporty. 2 raporty będą opisywać trasy migracji fok w 2021 i 2022 roku. Ostatnim raportem będzie raport końcowy obejmujący lata 2021, 2022 oraz całego okresu projektu do końca czerwca 2023. Będzie on również obejmował migrację 4 fok dorosłych, którym w 2022r. zostaną zamontowane nadajniki. Będą to dzikie dorosłe osobniki schwytane w ujściu Przekopu Wisły – jeżeli sukcesem zakończy się proces ich schwytania i montażu transmiterów. Końcowy raport będzie musiał być dostosowany do wytycznych raportu końcowego z całego projektu.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zleceniodawca nie zapewnia oprogramowania ani sprzętu do wykonania zlecenia . Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przyjazdu, noclegu i wyżywienia (diet) w związku z przyjazdem do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Harmonogram realizacji zamówienia

 • Po wyborze wykonawcy w ciągu czternastu dni zostanie podpisana umowa.
 • Wynagrodzenie będzie się odbywać na podstawie poprawnie wystawionego rachunku po przedstawieniu przez wykonawcę raportów i uzyskaniu akceptacji:
  • Raport za 2021 rok powinien zostać ukończony do końca lutego 2022
  • Raport za 2022 rok powinien zostać ukończony do końca stycznia 2022
  • Raport za cały projekt powinien zostać ukończony do końca czerwca 2023

Wiedza i doświadczenie

 • znajomość systemu pozycjonowania ARGOS oraz interfejsu do pozyskiwania danych z tego systemu oraz doświadczenie pracy z tym systemem – przynajmniej trzyletnie doświadczenie,
 • umiejętność wykonywania analiz i map w GIS (systemy informacji geograficznej)
 • podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z baz danych,
 • umiejętność prezentacji uzyskanych wyników,
 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych (oceanografia, biologia itp.),
 • wiedza z zakresu biologii morza, w szczególności dot. ssaków morskich Morza Bałtyckiego

Dodatkowe warunki

 • Dostępność 7 dni w tygodniu
 • Wykonawca zobowiązany będzie do co najmniej jednorazowego przyjazdu do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w celu omówienia oraz zaprezentowania uzyskanych wyników
 • Komputer wraz z oprogramowaniem (m.in. arcGIS, statistica)

Kryteria oceny i opis sposobu wyboru wykonawcy

Kryterium wyboru wykonawcy to

 1. 70% cena (c)
 2. Doświadczenie (b):
Liczba lat Liczba punktów (b)
3 – 5 10
6 – 8 20
9 – 10 30

R = Cmin/Cof * 70 + b

Cmin – najniższa złożona oferta

Cof – cena sprawdzanej oferty

R – suma uzyskanych punktów

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

–   Skan dyplomu ukończenia studiów

–   Udokumentowana liczba lat pracy z platformą ARGOS