Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęły realizację projektu pn. „Naturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece Płutnica” Jego wyniki mają zainicjować działania na rzecz przywrócenia tej rzece właściwej ekologicznej roli dla ryb słodkowodnych żyjących w Zatoce Puckiej.

W czasie dwunastu miesięcy prac terenowych wykonana zostanie ocena aktualnej struktury ichtiofauny rzeki, ocena zakresu i dynamiki wędrówek wybranych gatunków ryb i znaczenie siedliska tej rzeki dla żyjących w niej ryb.

Dolny odcinek rzeki

Już pierwsze pobory prób wykazały że w Płutnicy żyją gatunki ryb chronionych – piskorz, różanka i boleń, a także minogi rzeczne. To ważna informacja dla zarządzania ochroną przyrody w ramach systemu Natura 2000.

Płutnica stanowiła kiedyś istotne miejsce rozrodu ryb słodkowodnych żyjących w Zatoce Puckiej. W przeszłości do rzeki na tarło wpływały szczupaki, leszcze, płocie i wzdręgi. Nadto, spotykano w niej liny i karasie pospolite. Ryby te prócz roli ekologicznej stanowiły także istotną wartość kulturotwórczą, będąc podstawą utrzymania lokalnych rybaków i atrakcją połowów wędkarskich.

Praca w terenowym laboratorium

Przypuszczalnie dolny odcinek Płutnicy na skutek m.in. licznych zmian antropogenicznych nie funkcjonuje w sposób właściwy i stracił swoje pierwotne znaczenie. Zmiany kształtu i przebiegu koryta rzeki podporządkowane były ówczesnym, lokalnym potrzebom gospodarczym (głównie rolniczym). Jednak konsekwencje zmian odczuwane są do dziś na całym obszarze związanym rybołówstwem i turystyką z Zatoką Pucką. Gospodarcze znaczenie straciły połowy szczupaka i płoci stanowiące niegdyś podstawę lokalnego rybołówstwa. Są przesłanki, które wskazują, że obecnie panujące w Płutnicy warunki sprzyjają, bardziej niż ichtiofaunie rodzimej, obcym gatunkom inwazyjnym – babce byczej i karasiowi srebrzystemu.

Złowiony i wypuszczony ze znaczkiem szczupak

Zdobycie wiedzy o aktualnych cechach siedliska i strukturze jego ichtiofauny stworzy podstawy dla decyzji dotyczących rewitalizacji lokalnych zasobów ryb.

 

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.