Cele.

Rewitalizacja zdegradowanego środowiska wydmowej części brzegu morskiego, ochrona gatunków i siedlisk zagrożonych antropopresją, estetyzacja przestrzeni śródmiejskiej.
Funkcja.

Ochrona przyrody strefy przybrzeżnej, miejsce pro-przyrodniczej edukacji i rekreacji
Realizacja podprojektu ma stworzyć możliwość prezentacji charakterystycznej dla wydm szaty roślinnej nadmorskich wybrzeży Bałtyku z ich specyficznymi zespołami roślinnymi i fauną, a także innych nieożywionych elementów tego siedliska. Powinna jednocześnie umożliwiać przedstawianie dynamiki przyrodniczych procesów brzegowych, a także problemów ochrony nadmorskich wydm przed niszczeniem. Park wydmowy ma spełniać także funkcję naturalnego przyrodniczego zaplecza i otoczenia dla „Bałtyckiej wioski”.

Lokalizacja.  Nieruchomości gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 111/2, 111/5  i częściowo 110/2 oraz  111/3 położone przy ulicy Portowej w Helu

Struktura.

Przestrzeń parku wypełnia głównie przestrzenie odtworzonych siedlisk roślinności wydmowej. Ich uzupełnieniem będą pomosty i kładki dla zwiedzających i spacerujących. Pomosty idące w osi ulic Plażowej i Lipowej pozwolą przechodzić spacerowiczom nad zielenią wydmy bezpośrednio na plaże. Natomiast pomost biegnący równolegle do brzegu, środkiem wału wydmowego stworzy przyrodniczo – niekolizyjny ciąg dla ruchu pieszego ku bulwarowi.

Widok Bałtyckiej Wioski (z lewej) z atolem morświnarium (na pierwszym planie) i pomostami spacerowymi nad wałem wydmowym parku (z prawej, w ramce).

Widok, który obejmie będącą u stóp obserwatora roślinność wydmy, dalej wody zatoki oraz horyzont gdyńskich klifów i moren będzie ważnym elementem identyfikującym helski pasaż spacerowy. Poszczególne, interesujące elementy  przyrodnicze parku będą wyposażone w stosowne informacje dla zwiedzających.

 

Termin.  Realizację „Parku wydmowego” zaplanowano na lata 2006 – 2010r.