W dniach 27 – 29 kwietnia 2015r. w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni odbyło się spotkanie uczestników projektu BIAS. Na spotkanie przybyli uczestnicy ze wszystkich Państw biorących udział w projekcie tj.: Szwecji, Finlandii, Estonii, Danii, Niemiec oraz Polski.

Spotkanie miało na celu przedstawienie stanu projektu zarówno finansowego jak i podsumowanie badań i wstępnej analizy sygnałów. Istotne było także zaplanowanie dalszych działań do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie. Spotkanie swoja obecnością zaszczycili: Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG prof. Waldemar Surosz oraz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego mgr Tomasz Żelazny, wygłaszając przemówienia powitalne.

Kolejno poruszanymi tematami spotkania były:

 • Przedstawienie przez koordynatora (FOI) statusu finansowego projektu i poinformowanie o przyjęciu przez komisję UE sprawozdania dotyczącego wykonania zadań zaplanowanych w projekcie w minionym roku.
 • Dyskusja grupy zajmującej się analizą sygnałów nad przygotowywanym dokumentem pt. „PRACTICE FOR SIGNAL PROCESSING IN BIAS”, który będzie przewodnikiem dla przyszłych badaczy hałasów pochodzenia antropogenicznego w Bałtyku. Jest on zbiorem wskazówek na temat obróbki i analizy sygnałów akustycznych zarejestrowanych przez systemy pomiarowe i wyznaczającym standardy analizy tego typu danych.
 • Omówienie przygotowań do raportu końcowego z projektu.
 • Wstępne wyniki przygotowania danych wejściowych do modelu hałasu w Bałtyku (warstwy GIS danych hydrograficznych).
 • Dyskusja nad wdrożeniem narzędzi GIS-owskich w zarządzaniu hałasem przez instytucje narodowe odpowiedzialne za implementację deskryptora 11 Ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej.
 • Przedstawienie planów i wyników kalibracji 38 rejestratorów hydroakustycznych po rocznym okresie rejestracji hałasów w Bałtyku.
 • Analiza jakości danych ze stycznia 2014 dotyczących poziomu hałasu (SPL).
 • Przedstawienie planu obliczeń poziomu hałasu (SPL) dla kolejnych miesięcy roku 2014.
 • Pierwsze wyniki modelu predykcji hałasu w Bałtyku.
 • Przedstawienie wstępnych i przykładowych wyników analizy hałasu w Bałtyku przez przedstawicieli wszystkich państw biorących udział w projekcie.
 • Dyskusja nad planowanymi publikacjami – przydzielenie tematów do opracowania poszczególnym grupom uczestników projektu.
 • Przedstawienie wyników pomiarów dna sonarem bocznym w polskiej strefie badań

Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją nad stanem projektu, planami na temat potrzeby kontynuowania badań hałasu podwodnego w Bałtyku po zakończeniu projektu – znalezieniu źródeł ich finansowania.


Przykładowe rejestracje akustyczne dźwięków podwodnych w Bałtyku ze stycznia 2014 roku.

Rys. 1. Fotografia systemu rejestrującego hałasy podwodne umieszczonego w osłonie zabezpieczającej przed trałowaniem i posadowionego na dnie.
Rys. 2. Widok systemu akustycznego monitorującego hałasy podwodne, posadowionego na dnie piaszczystym (środek Zatoki Puckiej) – obraz otrzymany za pomocą sonaru bocznego.

Przykładem rejestracji poziomu hałasu w pasmach częstotliwości 10-10000Hz, 63Hz, 125Hz, 2000Hz są poziomy dźwięku podwodnego (SPL [dB re 1mPa]) przedstawione na rysunku 3. Rejestracji dokonano na stacji położonej pośrodku Zatoki Puckiej o głębokości 30 metrów. Wstępna analiza zapisu uwidacznia krótkookresowe znaczne fluktuacje poziomu dźwięków, za które odpowiada hałas przepływających statków. Długookresowe fluktuacje są spowodowane głównie zmiennymi warunkami atmosferycznymi, opadami deszczu, wzrostem stanu morza i załamywaniem się fal powierzchniowych – naturalnymi źródłami dźwięków podwodnych.