Data publikacji ogłoszenia

29.01.2021

Termin składania ofert

08.02.2021

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ocewgo@ug.edu.pl w terminie do 08.02.2021 r. godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:

„Oferta –przygotowanie obiektu do użytkowania”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ocewgo@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58) 675-08-36

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie budynku Nadmorskiej Leśniczówki oraz terenu przyległego należącego do Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego do obiektu do stanu użytkowania oraz przeniesienie wyposażenia z Sali Błękitnej Szkoły do nowego obiektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska, Powiat: wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania do użytkowania obiektu głównego Nadmorskiej Leśniczówki oraz Drewutni po pracach budowlanych, jak również terenu przyległego. Ponadto pomoże w przeniesieniu materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia z Sali Błękitnej Szkoły znajdującej się na terenie fokarium Stacji Morskiej w Helu do nowego obiektu.

 Budynek główny:

 • powierzchnia całkowita 247 m2

     Obiekt podzielony na dwie kondygnacje:

 • parter z salą lekcyjną na 48 miejsc, sień z szatnią, sanitariaty (z dostępem dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenie gospodarcze, dwa magazynki
 • poddasze z pokojem dla edukatorów z pracownią, sanitariaty, magazynek
 • klatka schodowa

Drewutnia:

 • powierzchnia całkowita 38 m2

ocenie podlegać będą oferty złożone przez osoby, z którymi będzie można podpisać umowę cywilno-prawną. W ramach ogłoszenia poszukuje się 3 osób do zrealizowania zadania.

W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do następujących prac:

 1. Prace wewnątrz obiektów
 • czyszczenie i pielęgnacja podłóg
 • wycieranie kurzy, pyłu po tynku i innych zabrudzeń powstałych w czasie prac budowlanych i wykończeniowych
 • mycie okien, ram i parapetów oraz usunięcie śladów po tynkach, farbach itd.
 • mycie wyposażenia obiektu: mebli, sprzętu itd.
 • odkurzenie pomieszczeń
 • usunięcie z podłóg śladów farb i tynków
 • mycie sanitariatów
 • dezynfekcja pomieszczeń
 1. Prace na zewnątrz
 • usunięcie uschniętych gałęzi i liści
 • usuniecie chwastów
 • sprzątnięcie alejek (usunięcie śladów po pracach budowlanych)
 • przeprowadzenie drobnych prac ogrodniczych (pielęgnacja, podlewanie, przycinanie)

Ponadto usunięcie wszelakich zabrudzeń i śladów po pracach budowlanych, które pojawiły się wewnątrz budynków oraz na zewnątrz.

 1. Przeniesienie materiałów edukacyjnych oraz wyposażenia z Sali Błękitnej Szkoły do nowego obiektu

 

Termin wykonania zamówienia

Prace należy wykonać do 15.02.2021 r. (termin może ulec nieznacznemu przesunięciu)

 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • Wykonawca posiada własny sprzęt i środki chemiczne niezbędne do wykonania zlecenia.
 • Wykonawca dysponuje trzema osobami, które oddeleguje do pracy w ramach umowy zlecenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
 • cena [C] – 100%,

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

Uniwersytet Gdański

Adres

Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

NIP

584 020 32 39

Tytuł projektu

„Nadmorska Leśniczówka” projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej