Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27.07.2021

Termin składania ofert

03.08.2021

 Miejsce, sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ocebar@ug.edu.pl w terminie do 03.08.2021r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
„Oferta na naprawę silnika Mercruiser Diesel (QSD-. 2.0L) oraz przekładni Alfa 1”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Bartłomiej Arciszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

(58) 675-08-36

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa lewego silnika Mercruiser Diesel (QSD-. 2.0L) 130 HP oraz lewej przekładni w dwusilnikowym zespole napędowym łodzi motorowej.

Kategoria ogłoszenia:

Usługi

Miejsce realizacji zamówienia

naprawa: cała Polska, montaż elementów po naprawie: Hel

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa silnika łodzi motorowej obejmująca:

–  wymianę uszkodzonego silnika Mercruiser Diesel (QSD-. 2.0L) 130 HP na long block wraz z przeniesieniem osprzętu,

–  naprawa przekładni (wymiana uszczelniacza),

– montaż silnika oraz przekładni po naprawie na łodzi stacjonującej w Helu,

–  skonfigurowanie i uruchomienie całego zestawu napędowego składającego się z dwóch silników Mercruiser QSD 2.0 i przeprowadzenie testów na wodzie podczas rejsu po Zatoce Puckiej.

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca w ofercie określi termin wykonania usługi.

Odbiór zamówienia, płatność, gwarancja

Podstawą rozliczenia zamówienia i wystawienia faktury będzie protokół odbioru będący potwierdzeniem poprawnego zakończenia etapu dostawy, montażu i testów silnika na jednostce podpisany przez przedstawiciela zamawiającego. Płatność nastąpi w ciągu 14 dni po wystawieniu prawidłowej faktury przez wykonawcę. Wykonawca udzieli gwarancji na techniczną sprawność silnika oraz innych zainstalowanych przez siebie elementów zespołu napędowego na okres 12 miesięcy od daty podpisania  ww. protokołu.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą autoryzowany serwis silników łodziowych Mercruiser.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru: cena – 100%

Zamawiający

Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

NIP: 584 020 32 39