Przeprowadzenie sekcji zwłok ssaków morskich na rzecz zapewnienia wykonania badań pośmiertnych – 3 osoby

 

Termin składania ofert

do dnia 28.09.2023

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal.podgorski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Podgórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 675 08 36

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie sekcji zwłok do 30 ssaków morskich pozyskanych z polskiego wybrzeża wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z przeprowadzonych prac oraz poborem i zabezpieczeniem materiału biologicznego dla dalszych pośmiertnych analiz kondycji zdrowotnej zwierząt. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu “Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” o numerze POIS.02.04.00-00-0042/18-01. Do realizacji zadania planowane jest podpisanie umów zlecenie z 3 osobami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Cel zamówienia

Celem przeprowadzenia sekcji zwłok jest dokonanie analiz morfometrycznych  pozyskanych martwych osobników ssaków morskich oraz pobór materiału biologicznego do dalszych badań pośmiertnych, służących dokonaniu oceny kondycji zdrowotnej populacji bałtyckiej foki szarej oraz zdiagnozowaniu przyczyn śmierci.

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań i obowiązków wybranych Wykonawców:

 • przeprowadzenie oględzin zewnętrznych i dokonanie pomiarów morfometrycznych
 • oględziny i opis stanu narządów wewnętrznych
 • pobór próbek tkanek do dalszych analiz
 • segregacja i opis próbek
 • zabezpieczenie pobranych próbek
 • wstępna ocena wieku badanych zwierząt
 • określenie stopnia zainfekowania organizmu pasożytami
 • wykonanie raportu z sekcji
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej

Spośród wszystkich nadesłanych ofert wybrane zostaną 3 osoby, które wezmą udział w sekcji.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Sekcje zostaną przeprowadzone w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Zleceniodawca nie zapewnia transportu, noclegów ani wyżywienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyborze wykonawców zostanie podpisana umowa zlecenie na wykonanie ww. prac. Przeprowadzenie sekcji do 30 osobników fok szarych  planowane jest na –początek października 2023r. Przewiduje się wykonanie 3-5jednodniowych sekcji. O dokładnym terminie wykonawcy zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wiedza i doświadczenie

 • Wykształcenie wyższe przyrodnicze (biolog morza, zootechnik, weterynarz, , , itp.)
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu sekcji zwłok saków morskich – co najmniej 5 sekcji zwłok,
 • Wiedza z zakresu biologii morza, w szczególności ssaków morskich Morza Bałtyckiego,
 • Doświadczenie w postępowaniu z martwymi ssakami morskimi w terenie,
 • Doświadczenie i biegłość w sporządzaniu raportów sekcyjnych,
 • Podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii ssaków morskich.

Dodatkowe warunki

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym
 • znajomość języka angielskiego specjalistycznego
 • umiejętność obsługi mikroskopów oraz binokularów
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym
 • odporność na bardzo trudne warunki pracy (przykry zapach)
 • znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami chirurgicznymi
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny w kontakcie z materiałem zakaźnym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Potwierdzenie doświadczenia udziału w przeprowadzaniu sekcji zwłok ssaków morskich (głównie fok) od kierownika/opiekuna prac
 • Skan dyplomu ukończenia studiów
 • Oświadczenie o spełnieniu pozostałych warunków wymienionych w pkt. „Dodatkowe warunki”

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

2) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących zakresach i sytuacjach:

 1. w sytuacji, gdy Wykonawca nie może wziąć udziału w Projekcie z przyczyn losowych (m.in. choroby
  swojej lub bliskich, śmierci);
 2. gdy zmianie uległby zakres przedmiotowy Projektu, który wpłynąłby na zakres zadań i obowiązków
  Wykonawcy;
 3. w zakresie zmian organizacyjnych wykonawcy, zmian nazwy wykonawcy, zmian formy rozliczenia
  podatkowego lub zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów prawa (z zastrzeżeniem, że kwota
  brutto wynagrodzenia za całość zamówienia nie ulegnie zmianie).

3) Zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosownych
uzgodnień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

 1. Cena – 70%

Obliczany wg wzoru:

C = Najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert/Cena ocenianej oferty

 1. Liczba przeprowadzonych sekcji (P) – 30%

 

Liczba przeprowadzonych sekcji Liczba punktów
5 – 7 10
8 – 9 20
10 < 30

R = C*70 + P

R – Liczba uzyskanych punktów (max 100)