Przeprowadzenie sekcji zwłok ssaków morskich na rzecz zapewnienia wykonania badań pośmiertnych – 3 osoby

 

Termin składania ofert

do dnia 29.01.2021

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal.podgorski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Podgórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 675 08 36

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie sekcji zwłok do 20 ssaków morskich pozyskanych z polskiego wybrzeża wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z przeprowadzonych prac oraz poborem i zabezpieczeniem materiału biologicznego dla dalszych pośmiertnych analiz kondycji zdrowotnej zwierząt. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu “Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” o numerze POIS.02.04.00-00-0042/18-01. Do realizacji zadania planowane jest podpisanie umów zlecenie z 3 osobami.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Cel zamówienia

Celem przeprowadzenia sekcji zwłok jest dokonanie analizy morfometrycznej i biologicznej pozyskanych osobników oraz pobór próbek tkanek do dalszych badań pośmiertnych ssaków morskich, służących zdiagnozowaniu przyczyn śmierci oraz dokonaniu oceny kondycji zdrowotnej populacji gatunków żyjących w Morzu Bałtyckim.

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań i obowiązków wybranych Wykonawców:

 • przeprowadzenie oględzin zewnętrznych i dokonanie pomiarów morfometrycznych
 • oględziny i opis stanu narządów wewnętrznych
 • pobór próbek tkanek do dalszych analiz
 • segregacja i opis próbek
 • zabezpieczenie pobranych próbek
 • wstępna ocena wieku badanych zwierząt
 • określenie stopnia zainfekowania organizmu pasożytami
 • wykonanie raportu z sekcji
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej

Spośród wszystkich nadesłanych ofert wybrane zostaną 3 osoby, które wezmą udział w sekcji.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Sekcje zostaną przeprowadzone w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Zleceniodawca nie zapewnia transportu, noclegów ani wyżywienia. Kwota przewidziana do realizacji tego zadania powinna uwzględniać koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyborze wykonawców zostanie podpisana umowa zlecenie na wykonanie ww. prac.

Przeprowadzenie sekcji do 20 osobników ssaków morskich planowane jest na luty 2021 r. Przewiduje się wykonanie 5-7 jednodniowych sekcji. O dokładnym terminie wykonawcy zostaną poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem.

Wiedza i doświadczenie

 • wykształcenie wyższe nauk przyrodniczych (zootechnik, weterynarz, oceanograf, biolog morza, itp.)
 • doświadczenie w przeprowadzaniu sekcji zwłok ssaków morskich
 • wiedza z zakresu biologii morza, w szczególności ssaków morskich Morza Bałtyckiego
 • doświadczenie w postępowaniu z martwymi ssakami morskimi w terenie
 • doświadczenie i biegłość w sporządzaniu raportów sekcyjnych
 • podstawowa wiedza z anatomii i fizjologii ssaków morskich

Dodatkowe warunki

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym
 • znajomość języka angielskiego specjalistycznego
 • umiejętność obsługi mikroskopów oraz binokularów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym
 • odporność na bardzo trudne warunki pracy (przykry zapach)
 • znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami chirurgicznymi
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny w kontakcie z materiałem zakaźnym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • Potwierdzenie doświadczenia udziału w przeprowadzaniu sekcji zwłok ssaków morskich (głównie fok) od kierownika/opiekuna prac
 • Skan dyplomu ukończenia studiów

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

2) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących zakresach i sytuacjach:

 1. w sytuacji, gdy Wykonawca nie może wziąć udziału w Projekcie z przyczyn losowych (m.in. choroby
  swojej lub bliskich, śmierci);
 2. gdy zmianie uległby zakres przedmiotowy Projektu, który wpłynąłby na zakres zadań i obowiązków
  Wykonawcy;
 3. w zakresie zmian organizacyjnych wykonawcy, zmian nazwy wykonawcy, zmian formy rozliczenia
  podatkowego lub zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów prawa (z zastrzeżeniem, że kwota
  brutto wynagrodzenia za całość zamówienia nie ulegnie zmianie).

3) Zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosownych
uzgodnień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium

 1. Cena – 70%

Obliczany wg wzoru:

C = Najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert/Cena ocenianej oferty

 1. Liczba przeprowadzonych sekcji (P) – 30%

 

Liczba przeprowadzonych sekcji Liczba punktów
1 1
2- 4 5
5 – 7 10
8 – 9 20
10 < 30

 

R = C*70 + P