Projekt, wykonanie, dostawa i montaż tablic edukacyjnych z elementami interaktywnymi do ekspozycji zewnętrznej w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”. Zadanie realizowane jest przez Stację Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Termin składania ofert

29.11.2022

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry
Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

justyna.kapa@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kąpa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 675 08 36

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie tablic edukacyjnych z elementami interaktywnymi, w stelażu dębowym, do ekspozycji zewnętrznej.

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy projektu graficznego trzech tablic edukacyjnych w formacie B1 oraz dwóch tablic edukacyjnych w wymiarach niestandardowych 1mx2m (część A zamówienia) oraz Wykonawcy tablic edukacyjnych z elementami interaktywnymi, w stelażu dębowym, do ekspozycji zewnętrznej (część B zamówienia).

Przedmiot zamówienia

Zadanie ma polegać na:

  1. Zaprojektowanie trzech tablic edukacyjnych (w formacie B1) zawierających grafiki oraz treści merytoryczne dotyczące trzech gatunków fok: foki szarej, foki pospolitej oraz foki obrączkowanej; zaprojektowanie dwóch tablic edukacyjnych (niestandardowy wymiar 1mx2m) zawierających grafiki oraz treści merytoryczne dotyczące czterech gatunków ssaków morskich: foki pospolitej, foki obrączkowanej, foki szarej oraz morświna
  2. Wykonanie, dostawa i montaż (w miejscu wskazanym przez zamawiającego) pięciu tablic edukacyjnych z elementami interaktywnymi, w stelażu dębowym, do ekspozycji zewnętrznej:
  3. Trzy tablice o wymiarach 100 cm x 70 cm z elementami ruchomymi, wykonane z dibondu, zabezpieczone folią UV anty graffiti. Tablice umieszczone w stelażu dębowym dwukrotnie impregnowanym, wykonanym z kantówki dębowej 9cm, z daszkiem z desek dębowych o grubości 1,8 cm. Wymiary całego, pojedynczego zestawu: wysokość 202 cm, szerokość 132 cm. Zestaw montowany przy użyciu kotw ocynkowanych o długości 70 cm z kompletem ośmiu śrub montażowych.
  4. Dwie tablice o wymiarach 100 cm x 200 cm (jedna montowana w pionie, druga montowana w poziomie), wykonane z dibondu, zabezpieczone folią UV anty graffiti. Tablice umieszczone w stelażu dębowym dwukrotnie impregnowanym, wykonanym z kantówki dębowej 9cm, z daszkiem z desek dębowych o grubości 1,8 cm. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi tabliczka tytułowa z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm, wymiarami dostosowana do rozmiarów tablicy, z nadrukiem zabezpieczonym folią anty – graffiti. Zestaw montowany przy użyciu kotw ocynkowanych o długości 70 cm z kompletem ośmiu śrub montażowych.

Miejsce dostarczenia zamówionych materiałów: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, adres: ul. Morska 2, 84-150 Hel.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyborze Wykonawcy w ciągu siedmiu dni zostanie podpisana umowa.

Termin realizacji zamówienia z pkt. A – 10.12.2022 r.

Termin realizacji zamówienia z pkt. B – 29.12.2022 r.

Wymagania

Do części A zamówienia:

– doświadczenie w projektowaniu materiałów edukacyjno-informacyjnych (plakaty, kalendarze) o tematyce przyrodniczej związanej z Morzem Bałtyckim (min. 10 różnych projektów np. kalendarze, zakładki, plakaty.)

– umiejętność pracy w programie Adobe Photoshop oraz rodzinie produktów CorelDRAW

– przekazanie Zamawiającemu plików graficznych przygotowanych projektów tablic formacie pdf oraz plików otwartych w formacie cdr

Do części B zamówienia:

– doświadczenie w wykonywaniu materiałów edukacyjno – informacyjnych o tematyce przyrodniczej związanej z Morzem Bałtyckim (min. 5 różnych projektów tablic edukacyjnych)

– w ramach realizacji powierzonego zamówienia naniesienie drobnych poprawek oraz dopasowanie przesłanych przez Zamawiającego plików graficznych do parametrów wykonywanych tablic

 Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

2) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących zakresach i sytuacjach:

  1. b) gdy zmianie uległby zakres przedmiotowy Projektu, który wpłynąłby na zakres zadań i obowiązków Wykonawcy;
  2. c) w zakresie zmian organizacyjnych Wykonawcy, zmian nazwy wykonawcy, zmian formy rozliczenia podatkowego lub zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów prawa (z zastrzeżeniem, że kwota brutto wynagrodzenia za całość zamówienia nie ulegnie zmianie).

3) Zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień.

 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– do części A zamówienia: portfolio w postaci plików graficznych w formacie pdf zawierających rysunki organizmów bałtyckich (ryb, ssaków i ptaków morskich oraz organizmów bentosowych)

– do części B zamówienia: portfolio w postaci plików graficznych w formacie pdf zawierających min. 5 przykładowych projektów tablic przedstawiających zagadnienia związane z Morzem Bałtyckim

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

I część zamówienia pkt A

Kryterium wyboru wykonawcy to

a) 60% cena (c)

c =  Najniższa otrzymana oferta/Badana oferta * 60%

b) 20% termin realizacji Zamówienia (t)

Termin realizacji Liczba punktów
10.12.2022 0
07.12.2022 10
05.12.2022 20

 

b) 20% doświadczenie w tworzeniu graficznych materiałów edukacyjnych (organizmy bałtyckie)(d):

Liczba stworzonych materiałów Liczba punktów
10 0
15 10
20 20

RA = c + t + d

RA = max 100 pkt

 

II część zamówienia pkt B

Kryterium wyboru Wykonawcy to

a) 60% cena (c)

c = Najniższa otrzymana oferta/Badana oferta * 60%

b) 20% termin realizacji Zamówienia (t)

Termin realizacji Liczba punktów
30.12.2022 0
23.12.2022 10
16.12.2022 20

 

c) 20% doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych (d)

Liczba stworzonych materiałów Liczba punktów
10 0
15 10
20 20

 

RB  = c + t + d

RB = max 100pkt