Termin składania ofert

do dnia 5.03.2021

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

michal.podgorski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Podgórski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 675 08 036

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca opieka i rehabilitacja nad fokami znalezionymi na polskim wybrzeżu i wymagającymi pomocy. Opieka nad fokami polegać będzie na pracy w terenie oraz na pracy stacjonarnej w Stacji Morskiej przy pacjentach przywiezionych z polskiego wybrzeża.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Cel zamówienia

Poszukujemy 5 osób do pomocy przy rehabilitowanych fokach znajdowanych na polskim wybrzeżu. Ostatecznym celem będzie wypuszczenie do morza wyleczonych i odkarmionych zwierząt chronionych gatunków fok znalezionych na plaży

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań i obowiązków wybranych Wykonawców:

 • Wyjazdy do zgłoszeń do fok zaobserwowanych na całym polskim wybrzeżu
 • Ocena stanu zdrowia zwierzęcia bezpośrednio na plaży oraz na podstawie otrzymanych zdjęć
 • Doraźna pomoc na plaży (podanie elektrolitów, leków)
 • Przygotowywanie i podawanie pożywienia dla fok
 • Podawanie leków
 • Ważenie zwierząt (praca ze zwierzętami mogącymi ważyć do 35 kg),
 • Czyszczenie boksów, izolatek i basenów
 • Sporządzanie fotodokumentacji podczas przebiegu rehabilitacji
 • Sporządzanie dokumentacji w postaci dziennych raportów z przeprowadzonych karmień, podanych leków czy przeprowadzonych zabiegów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zleceniodawca zapewnia: sprzęt potrzebny podczas rehabilitacji i analizy wyników (oprogramowania, komputery), sprzętu do fotodokumentacji oraz odzieży ochronnej potrzebnej w czasie opieki. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów przyjazdu, noclegu i wyżywienia (diet) w związku z przyjazdem do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu jak również podczas wyjazdu w teren.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od momentu wyboru wykonawcy w ciągu czternastu dni zostaną podpisane umowy cywilno-prawne.

Wiedza i doświadczenie

Opiekun dzikich zwierząt świadczący usługi dla Stacji Morskiej IOUG powinien posiadać:

 • Wiedzę na temat fizjologii oraz anatomii ssaków morskich,
 • Wiedzę dotyczącą biologii i behawioru ssaków morskich, w szczególności fok szarych,
 • Znajomość parametrów morfologii i biochemii krwi ssaków morskich tj. : foka szara, foka obrączkowana, foka pospolita
 • Wiedzę na temat stosowania oraz dawkowania leków w terapii ssaków morskich
 • Doświadczenie w pracy z ssakami morskimi, w szczególności z fokami szarymi
 • Doświadczenie w karmieniu dzikich fok (zarówno młodych jak i dorosłych osobników)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Dodatkowe warunki

 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w grupie,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dostępność 7 dni w tygodniu,
 • Dyspozycyjność 24/h
 • Prawo jazdy kat. b

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 • potwierdzenie doświadczenia w pracy z ssakami morskimi szczególności podczas rehabilitacji fok szarych
 • prawo jazdy kat. b

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

2) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących zakresach i sytuacjach:

 1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie może wziąć udziału w Projekcie z przyczyn losowych (m.in. choroby swojej lub bliskich, śmierci);
 2. Gdy zmianie uległby zakres przedmiotowy Projektu, który wpłynąłby na zakres zadań i obowiązków Wykonawcy;
 3. W zakresie zmian organizacyjnych wykonawcy, zmian nazwy wykonawcy, zmian formy rozliczenia podatkowego lub zmiany stawki podatku VAT wynikającej z przepisów prawa (z zastrzeżeniem, że kwota brutto wynagrodzenia za całość zamówienia nie ulegnie zmianie).

3) Zmiany będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z Wykonawcą po przeprowadzeniu stosownych uzgodnień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 100%