Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim), pozwalającej na realizację kolejnych etapów inwestycji Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu. Projekt nosi nazwę EDU EKO HEL i łączy cztery zadania:

Zadanie 1 – wykonania dokumentacji technicznej budynków na wyznaczonym terenie tzw. “Bałtyckiej Osady”, będącym częścią szerszego projektu Uniwersytetu Gdańskiego polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG ) znanego pod nazwą „Błękitna Wioska

Zadanie 2 – wykonanie dokumentacji technicznej dla spójnego zasilania energetycznego dla całego kompleksu “Bałtyckiej Osady” z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych oraz próżniowych kolektorów cieplnych wykorzystujących nasłonecznienie, źródeł geotermalnych (pomp cieplnych)i innych źródeł energii odnawialnej.

Zadanie 3 – wykonanie dokumentacji technicznej zrzutu zużytej wody morskiej pobieranej do systemów doświadczalnych akwariów i basenów hodowlanych SMIOUG.

Zadanie 4 – wykonanie dokumentacji technicznej dla podniesienia rzędnej terenu „Bałtyckiej Osady” w celu zapobieżenia oddziaływania spiętrzeń sztormowych w zakresie niezbędnym do ochrony przedmiotowego obszaru wraz z projektem docelowej infrastruktury “Bałtyckiej Osady”, łącznie z elementami zagospodarowania, w tym małej architektury, ciągów komunikacyjnych i pieszych, ścieżek edukacyjnych, parkingów, gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenia terenu, zagospodarowania wód opadowych, oświetlenia terenu, monitoringu i sieci telekomunikacyjnych oraz ukształtowania zieleni w oparciu o właściwe nadmorskim siedliskom gatunki rodzime.

Wizualizacja koncepcji architektonicznego zagospodarowania części terenów Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Portowej w Helu (Biuro Architektury Regionalnej bAR, r. 2014).

Miejscem realizacji projektu są tereny Uniwersytetu Gdańskiego – obszar przy ulicy Portowej w Helu objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na mocy uchwały nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22.09.2005 r. dla działek o numerach 110/4 i 111/3, będących własnością Uniwersytetu Gdańskiego.

Prace projektowe rozpoczęto 01-07-2014 a ich zakończenie zaplanowano na 30-10-2015. Całkowita wartość projektu to 337 100,00 PLN (w tym koszty kwalifikowane 337 100,00 PLN). Kwota dofinansowania wynosi 77 937,52 PLN (23,12 %).

Wykonawca dokumentacji projektowej został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. Umowę zawartą z firmą: PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Sławomir Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Platynowa 5 (http://pasprojekt.com/)

Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013