Udział w przeprowadzeniu sekcji zwłok fok znalezionych na polskim wybrzeżu wraz z oceną anatomopatologiczną w celu wykonania dalszych badań pośmiertnych

 

Termin składania ofert

do dnia 28 września 2023 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Adres pocztowy:
Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytet Gdański
ul. Morska 2
84 – 150 Hel

Adres e-mail

wojciech.gorski@ug.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Górski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 601 889 940

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Udział w przeprowadzeniu sekcji zwłok do 30 fok pozyskanych z polskiego wybrzeża, bieżąca ocena anatomopatologiczna osobników poddawanych sekcji, merytoryczny nadzór weterynaryjny nad sekcją wraz z kontrolą pobrania próbek biologicznych, sporządzenie dokumentacji sekcji zwłok na potrzeby dalszych badań pośmiertnych dla oceny kondycji zdrowotnej populacji fok.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokonanie analizy anatomopatologicznej fok poddawanych sekcji zwłok oraz nadzór nad przebiegiem i poborem prób biologicznych z pozyskanych osobników do dalszych  analiz pośmiertnych fok, służących dokonaniu oceny kondycji zdrowotnej populacji bałtyckich fok oraz zdiagnozowaniu przyczyn śmierci.

Przedmiot zamówienia

Zakres zadań i odpowiedzialności wybranych Wykonawców:

 • przeprowadzenie kontroli zewnętrznej
 • oględziny i opis anatomopatologiczny narządów wewnętrznych
 • pobranie próbek tkanek do dalszych analiz pośmiertnych
 • ocena wieku badanych fok
 • ocena parazytologiczna badanych osobników
 • wykonanie raportu weterynaryjnego z sekcji

W sekcjach fok wymagane jest uczestnictwo trzech doświadczonych lekarzy weterynarii. Można składać oferty indywidualne i zespołowe. Spośród wszystkich złożonych ofert indywidualnych (3 najlepsze) lub zespołowych zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Sekcje zostaną przeprowadzone w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Zleceniodawca nie pokrywa kosztów transportu ani wyżywienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Po wyborze wykonawcy/ów w ciągu czternastu dni zostanie podpisana umowa na przeprowadzenie sekcji zwłok.

Sekcje zostaną przeprowadzone w dniach 9 – 11 października 2023 r.

Wiedza i doświadczenie

 • wykształcenie weterynaryjne
 • doświadczenie w przeprowadzaniu sekcji zwłok ssaków morskich (fok) i w analizach anatomopatologicznych
 • wiedza z zakresu biologii ssaków morskich Morza Bałtyckiego
 • doświadczenie i biegłość w sporządzaniu raportów sekcyjnych

 Dodatkowe warunki

 • znajomość języka angielskiego specjalistycznego
 • umiejętność organizacji pracy
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym
 • odporność na uciążliwe warunki pracy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

– Potwierdzenie doświadczenia w przeprowadzaniu sekcji zwłok fok od przełożonego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria:

 1. Cena – 70%

Obliczana wg wzoru:

C = Najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert/Cena ocenianej oferty

 1. Liczba przeprowadzonych sekcji (P) – 30%
Liczba przeprowadzonych sekcji Liczba punktów
5 – 7 10
8 – 9 20
10 30

 

R = C*70 + P