Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia: 9.03.2021

 

Termin składania ofert: 16.03.2021

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ocebar@ug.edu.pl w terminie do 16.03.2021r. do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:

„Oferta na pobór i badania prób wody morskiej w 2021 r.”

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Arciszewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58) 675-08-36

 

Kategoria ogłoszenia

usługi

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo pomorskie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot i termin wykonania zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2021 r. kwartalnych badań wody morskiej pobieranej oraz wykorzystanej w Stacji Morskiej IO UG w Helu.

Badania obejmują czterokrotny (w 12, 25, 38 i 50 tygodniu 2021 roku) pobór prób wody morskiej w dwóch punktach:

  1. wody pobieranej – w komorze ujęcia wody przy falochronie portu rybackiego Helu,
  2. wody wykorzystanej – w studni przepompowni (P7) na terenie Stacji Morskiej

oraz przeprowadzenie analiz każdej próby w zakresie: BZT5 [mgO2/l], ChZTcr [mgO2/l], zawiesina ogólna [mg/l], azot ogólny [mgN/l], fosfor ogólny [mgP/l].

Wiedza, doświadczenie i potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań w laboratorium badawczym akredytowanym w zakresie poboru prób i badań fizyko-chemicznych wody. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia, w tym podanie numeru akredytacji laboratorium i daty ważności certyfikatu. Wykonawca oświadczy, że w przypadku wygaśnięcia lub utraty ważności certyfikatu, zapewni realizację zamówienia przez laboratorium akredytowane w wyżej wymienionych terminach bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny

  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy oferującemu najniższą cenę.

 

Rozliczenie zamówienia

Rozliczenie każdego badania wody (poboru prób i wykonania analiz) nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze przez zamawiającego protokołu z wynikami analiz wody pobieranej i wykorzystanej, warunki płatności: przelew 14 dni. Protokół z poboru i analiz wody należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ocebar@ug.edu.pl

Zamawiający

Uniwersytet Gdański

ul. Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

NIP

584 020 32 39